Bezpečnost a ochrana zdraví

V rámci IMS trvale zvyšujeme úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také havarijní prevence jako nedílnou součást svých podnikatelských aktivit.
Hlavním cílem tohoto subsystému je odstranit nebo alespoň minimalizovat všechna rizika pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců, ale i obyvatel města. Systém BOZ je nastaven tak, aby případná rizika včas identifikoval, vyhodnotil a následně také implementoval nezbytná preventivní a nápravná opatření.
Základní rámec pro systém BOZ tvoří Politika BOZ.

Základním pilířem této politiky je pravidelně prováděné analýzy významných rizik, jejich porovnání s našimi potřebami a s legislativními požadavky, následné stanovení a realizace technických, organizačních či investičních opatření ke zlepšení.

Zaměstnanci SPOLCHEMIE jsou pravidelně seznamováni a školeni z bezpečných postupů, nezbytných k výkonu jejich práce, a jejich znalosti jsou prověřovány. Samozřejmostí je vedení zaměstnanců k dodržování těchto postupů a k jejich neustálému zlepšování.

Cíle a zásady BOZ odpovídají charakteru naší výroby a dalších našich aktivit, kdy podstatnou okolností je umístění našeho výrobního areálu v blízkosti centra Ústí nad Labem.

V souladu s požadavky zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, jsme identifikovali a zdokumentovali případná rizika a nebezpečí a následně pak provedli jejich analýzu a hodnocení. Na základě tohoto vyhodnocení jsme zpracovali Bezpečnostní zprávu, Vnitřní havarijní plán a další bezpečnostní dokumentaci.
Máme stanovenu celou řadu bezpečnostních opatření, která jsou připravena pro použití v praxi a zajistí včasnou informovanost a ochranu jak našich pracovníků, tak i obyvatel města a ochranu životního prostředí. Tato opatření jsou pravidelně prověřována v rámci protihavarijního a protipožárního výcviku a také pomocí systému interních auditů a kontrol, pravidelnými kontrolami státní správy atd.

Všichni cíleně pracujeme na zvyšování bezpečnostní kultury SPOLCHEMIE.
Menu