Informace pro akcionáře

Ke stažení:OPAKOVANÁ VÝZVA PŘEDSTAVENSTVA K VÝMĚNĚ AKCIÍ

Představenstvo obchodní společnosti
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
IČ: 000 11 789
se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. B, vložka 47

(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s ust. § 3 odst. 2 zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (dále jen „ZZTAS“) a souvisejících právních předpisů opakovaně vyzývá akcionáře Společnosti, k předložení svých stávajících listinných akcií emitovaných Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie Společnosti znějící na jméno.

Pro odstranění pochybností představenstvo Společnosti uvádí, že tato výzva se vztahuje i na akcionáře Společnosti, kteří se doposud nedostavili k převzetí listinných akcií emitovaných Společností v návaznosti na přeměnu podoby akcií Společnosti schválenou valnou hromadou Společnosti ze dne 10.9.2007.

Odůvodnění:
Představenstvo Společnosti na svém jednání, konaném dne 24.3.2014 rozhodlo, že dojde k výměně stávajících akcií Společnosti za nové listinné akcie Společnosti znějící na jméno. Důvodem výměny akcií je skutečnost, že se k 1. 1. 2014 v souladu s § 2 odst. 1 ZZTAS změnila forma akcií emitovaných Společností a všechny akcie Společnosti nově znějí na jméno.

Představenstvo Společnosti výzvou ze dne 24.3.2014 vyzvalo akcionáře Společnosti, k předložení svých stávajících listinných akcií emitovaných Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie Společnosti znějící na jméno, s tím, že výměna akcií byla zahájena dne 1.5.2014. Na základě rozhodnutí představenstva Společnosti byla následně akcionářům opakovaně prodloužena lhůta k výměně akcií a to tak, že výměna stále probíhá.

Podle informací evidovaných v seznamu akcionářů, který Společnost vede, si ve lhůtě stanovené původní výzvou ani k datu učinění této výzvy, stále nevyměnili své akcie všichni akcionáři Společnosti.

Společnost tak tímto v souladu s ust. § 214 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a současně ustanovení § 769 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k 31.12.2013, opětovně vyzývá akcionáře k předložení akcií emitovaných před datem 1.1. 2014 k výměně za nové listinné akcie Společnosti s datem emise 24.3.2014.

Výměna akcií:
Výměna původních akcií Společnosti za nové listinné akcie na jméno bude probíhat do 14.9.2018 v sídle Společnosti.

Před výměnou je akcionář povinen sdělit Společnosti své jméno, bydliště a datum narození (u fyzických osob) nebo firmu, sídlo, identifikační číslo (u právnických osob), které budou vyznačeny na nové akcie a zapsány do seznamu akcionářů.

Akcionář je dále povinen sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Bankovní účet bude rovněž zapsán do seznamu akcionářů Společnosti, přičemž Společnost bude na uvedený účet akcionáři vyplácet veškerá peněžitá plnění spojená s vlastnictvím akciím.

Drží–li stávající akcie Společnosti namísto akcionáře zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněna mít akcie u sebe, splní povinnost předložit akcie tato osoba. Akcionář je přitom povinen na to tuto osobu upozornit. Pokud jsou akcie předmětem zástavního práva, upozorní tato osoba Společnost na existenci zástavního práva, která se též na akciích vyznačí.

Upozornění pro akcionáře:
Akcionář, který dosud nepředložil své akcie k výměně a nesdělil Společnosti své jméno a bydliště nebo sídlo, není po dobu tohoto prodlení oprávněn vykonávat hlasovací práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Ohledně těchto akcií mu také nevznikne právo na podíl na zisku, jestliže o jeho rozdělení rozhodne valná hromada v době prodlení akcionáře.

Dosavadní akcie Společnosti, které nebudou předloženy Společnosti k výměně ani do 14.9.2018 budou prohlášeny za neplatné a prodány prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě. Výtěžek z prodeje po započtení pohledávek Společnosti vůči akcionáři vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné a jejich prodejem bude vyplacen bez zbytečného odkladu dotčené osobě.

Další informace:
Další informace týkající se procesu výměny akcií budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.spolchemie.cz v sekci „Profil“ Pro investory“ v oddělení „Ostatní informace pro akcionáře“.

V Ústí nad Labem, dne 8.8.2018
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Menu